dec
19

 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

kivonat

a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége közgyűlésén 2011.12.15-én


14 óra 30 perces kezdettel a Magyar Írószövetség tantermében, a 1062 Budapest, Bajza utca 18. 1. emelet szám alatt.

A jelenlévők névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 20 fő tag.

A Fiatal Írók Szövetsége elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 15 órai kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: a Magyar Írószövetség tanterme, 1062 Budapest, Bajza utca 18. I. emelet

A megismételt közgyűlés időpontja: 2011. december 15. 15 óra.

A megismételt közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 20 fő tag.

A közgyűlést Kollár Árpád a Fiatal Írók Szövetsége elnöke megnyitja, üdvözli a jelenlévőket.


Jelenlévők nyílt szavazást követően egyhangúlag megszavazzák, hogy jelen közgyűlés

            levezető elnöke: Kollár Árpád

jegyzőkönyvvezető: Gász Boglárka

hitelesítők: Neszlár Sándor és Szalai Zsolt

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés. Továbbá ismerteti, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításának tekintetében a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, a többi kérdés a leadott szavazatok egyszerű többségével, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása kivételével  nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

Jelenlévők a mai napon abból a célból gyűltünk össze, hogy a Fiatal Írók Szövetsége a szövetség változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát megállapítsuk, és elfogadjuk, továbbá a szövetség elnökségének kettő tagját, a Felügyelő Bizottság tagját megválasszuk, továbbá döntsünk a tagfelvétellel kapcsolatban. A fentieken túlmenően a jelenlévők abból a célból is összegyűltek, hogy meghallgassák az elnökségi beszámolót, az elnökségi tagok beszámolóit, valamint a sorozatszerkesztői beszámolót.

 

A fentiekre tekintettel a levezető elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:

 

      1. Elnökségi beszámoló, valamint az elnökségi tagok beszámolói

      2. Sorozatszerkesztői beszámoló

      3. Az Alapszabály tervezett módosításának előkészítése, vitája, szavazás az     Alapszabály módosításáról

4. Szavazás két elnökségi tag személyéről, titkár választása, valamint Felügyelőbizottsági tagok megválasztása (amennyiben az Alapszabály módosítását a Közgyűlés az előző napirendben elfogadta)

5. Tagfelvétel

6. Egyéb

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.


1. sz. napirendi pont: Elnökségi beszámoló, valamint az elnökségi tagok beszámolói

Kollár Árpád elnök beszámol az elnökség tevékenységéről, a szövetség pénzügyeiről, pályázatairól, megvalósult eseményeiről, az érdekképviselet megvalósulásáról, a többi irodalmin szervezettel való együttműködésről.

Szalai Zsolt alelnök beszámol a szövetség könyvterjesztési helyzetéről, és az elektronikus könyvekkel kapcsolatos terveiről.

Mészáros Márton elnökségi tag beszámol a szövetség könyvkiadói koncepciójáról.

Csepregi János elnökségi tag beszámol a szövetség rendezvényeiről.

Neszlár Sándor beszámol a szövetség kommunikációs stratégiájáról.

A beszámolókat a közgyűlés elfogadta (20 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal, egyhangúlag).


2/2011. (XII.15.) számú határozat

 

A közgyűlés az elnökségi beszámolót és az elnökségi tagok beszámolóit elfogadta.

 

2. sz. napirendi pont: Sorozatszerkesztői beszámolók

Szőllőssy Balázs (FISZ Könyvek sorozat), Falvai Mátyás (Hortus Conclusus sorozat) és Varga Betti (Minerva Könyvek sorozat) beszámol a szövetség könyvkiadási tevékenységéről és terveiről.

A beszámolókat a közgyűlés elfogadja (20 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal, egyhangúlag).

 

3/2011. (XII.15.) számú határozat

 

A közgyűlés az sorozatszerkesztői beszámolókat elfogadta.

 

3. sz. napirendi pont: Az Alapszabály tervezett módosításának előkészítése, vitája, szavazás az Alapszabály módosításáról

A levezető elnök ismerteti, hogy a szövetség Alapszabályának módosítására javasolt változtatások a hatékony működőképességet szolgálják. A legutóbbi (2003. október 5.) módosítás óta a szervezet taglétszáma jelentősen nőtt, a szövetség tevékenysége is széleskörűbbé vált, így az elnökséget elsősorban praktikus okok vezették a módosítási javaslatok kidolgozásában, melyek egyben az elnökség teljes körű támogatását élvezik.

A levezető elnök ismerteti az Alapszabály módosításának tartalmi kérdéseit.

A jelenlévő tagok a javaslatokat részletesen megvitatták, s az Alapszabály módosításait elfogadták (19 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat).4/2011. (XII.15.) számú határozatJelenlévő tagok az egyesület alapszabályát – annak részletes megvitatását követően – egyhangú szavazattal elfogadjuk.

 

Kijelentjük továbbá, hogy az alapszabály rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk, az abban foglaltakat tudomásul vesszük.

 

Miután az Alapszabály módosítása érinti a vezetőség megbízatásának időtartamát, a közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlegi vezetőség megbízatásának időtartamát a közgyűlés egy évvel meghosszabbítja.4. sz. napirendi pont: Szavazás két elnökségi tag személyéről, titkár választása, valamint Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előző napirend alatt elfogadott Alapszabály értelmében a szövetség elnöksége két elnökségi taggal bővül, továbbá a közgyűlésnek titkárt kell választania, illetve a három felügyelőbizottsági tag megbízatása lejárt.

 

4.1

A fentiekre tekintettel a levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy tegyenek a két elnökségi tag személyére javaslatot:

Az elhangzott javaslatok a következők, a szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel:

Falvai Mátyás, Szőllőssy Balázs

A levezető elnök felteszi a kérdést, van-e egyéb javaslat elnökségi tagok személyére, majd javaslat hiányában a jelölést lezárja.

 

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek közül a leadott szavazatok egyszerű többségével

Elnökségi tagként Falvai Mátyás (19 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat), és Szőllőssy Balázs (16 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 4 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat) került megválasztásra.


4.2.

A levezető elnök felkéri az elnökséget, hogy tegyenek az maguk közül a titkár személyére javaslatot:

Az elhangzott javaslatok a következők, a szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel:

Mészáros Márton

A levezető elnök felteszi a kérdést, van-e egyéb javaslat a titkár személyére, majd javaslat hiányában a jelölést lezárja.

 

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek közül a leadott szavazatok egyszerű többségével

titkárként Mészáros Márton (7 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal egyhangúlag) került megválasztásra.

 

4.3.

A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy tegyenek a felügyelőbizottsági tagok személyére javaslatot:

Az elhangzott javaslatok a következők, a szavazólapon az alábbi jelöltek neve szerepel:

Csapody Kinga, Pápay György, Vincze Ferenc

 

A levezető elnök felteszi a kérdést, van-e egyéb javaslat felügyelőbizottsági tagok személyére, majd javaslat hiányában a jelölést lezárja.

 

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek közül a leadott szavazatok egyszerű többségével

Felügyelőbizottsági tagként Csapody Kinga (17 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat), Pápay György (19 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat), Vincze Ferenc (19 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazat) került megválasztásra.

 

 

5/2011. (XII.15.) számú határozat

 

 

A zárt szavazást követően az Elnökség Tagjai:

Falvai Mátyás

Szőllőssy Balázs

 

A zárt szavazást követően az Egyesület Titkára:

Mészáros Márton

 

A zárt szavazást követően három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjai:

Csapody Kinga

Pápay György

Vincze Ferenc

 

 

5. sz. napirendi pont: Tagfelvétel

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a tagfelvételi kérelmekről. Tagfelvételi kérelmet nyújtott be: Bálint Tamás, Nagyová Csilla, Németh Dóra, Lovra Éva, Ughy Szabina, Varga Ágnes, Varga Betti.

 

6/2011. (XII.15.) számú határozat

 

 

Jelenlévő tagok az alábbi tagok felvételéről döntöttek:

 

Bálint Tamás

Nagyová Csilla

Németh Dóra

Lovra Éva

Ughy Szabina

Varga Ágnes

Varga Betti

 

6. sz napirendi pont: Egyéb

Kollár Árpád a szövetség elnöke és a közgyűlés levezető elnöke a közgyűlésnek bejelenti, hogy lakcíme megváltozott, amit változásbejelentőn a bíróság felé módosításban jeleznünk kell.

A közgyűlés a bejelentést egyhangúlag elfogadta.

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e egyéb kérdése, közlendője a közgyűlésen megjelenteknek. A levezető elnök a tagok megjelenését megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

 

7/2011. (XII.15.) számú határozat

 

Az elnök bejelentése nyomán a közgyűlés azt a határozatot hozza, hogy az elnök új lakcímét a Bíróság felé módosításban jelzi.

 

A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége Közgyűlése 2011. december 15-én, 18 óra 10 perckor fejeződött be.

 

 

Budapest, 2011. december 15.


A bejegyzés trackback címe:

https://fiatalirok.blog.hu/api/trackback/id/tr783539716

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.