júl
3

FISZ tábor: a program

| Szerző: vsifter | 10:40 am

fisz_tabor_program_1404376786.jpg_1241x1754

júl
3

fisz_tabor_hivoszavas-01_1404376681.jpg_1240x1754

jún
16

Idén is FISZ-tábor!

Címkék: FISZ tábor | Szerző: vsifter | 11:40 am

Érdekel az irodalom? Írsz te is? Szereted a sört?
A FISZ tábort neked találták ki!

Mikor, hol, mennyiért?

Időpont: július 23–27.
Helyszín: Mogyoróhegy Kemping, Visegrád

FISZ-tagoknak (akik befizették a tagdíjat) és külhoni magyar fiataloknak: 12.000 Ft
Mindenki másnak: 15.000 Ft

Ha nem akarsz lemaradni, jelentkezz a fisz.tabor@gmail.com e-mail címen a csatolt jelentkezési lap kitöltésével!

Jelentkezési lap letölthető innen. Vagy kérd itt: fisz.tabor@gmail.com

Program hamarosan.

máj
30

A Fiatal Írók Szövetségének 2013. évi beszámolója

máj
16

Jegyzőkönyv a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége közgyűléséről

 amely készült 2014. május 7. napján 17.00 órai kezdettel a Roham Bárban, a 1074 Budapest, Dohány utca 22-24. szám alatt a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége (székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 20., képv.: Kollár Árpád elnök) közgyűlésén:

 A jelenlévők névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerint 19 fő tag.

 Kollár Árpád. a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 17.30 órai kezdettel.

 A megismételt közgyűlés helye: Roham Bár, a 1074 Budapest, Dohány utca 22-24

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 7. 17.30

A megismételt közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 19 fő tag.

 A közgyűlést Neszlár Sándor megnyitja, üdvözli a jelenlévőket.

 Jelenlévők nyílt szavazást követően egyhangúan megszavazzák, hogy jelen közgyűlés    

 Levezető elnöke: Neszlár Sándor

 Jegyzőkönyvvezető: dr. Sifter Veronika

 Hitelesítők: Kollár Árpád, Németh Dóra

 A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredetinapirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül a közgyűlés. határozatképes. Ismerteti továbbá, hogy a közgyűlés az Alapszabály módosításának tekintetében a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, a többi kérdés a leadott szavazatok egyszerű többségével nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 Jelenlévők a mai napon abból a célból gyűltünk össze, hogy a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát megállapítsuk, és elfogadjuk, továbbá a 2013. évi számviteli beszámolót, valamint döntsünk a Holokauszt Emlékév programját érintő kérdésekben. A fentieken túlmenően a jelenlévők abból a célból is összegyűltek, hogy meghallgassák az elnökségi beszámolót, az elnökségi tagok beszámolóit, valamint a sorozatszerkesztői beszámolót.

 A fentiekre tekintettel a levezető elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:

 1.        2013. évi számviteli beszámoló elfogadása
 2.        Alapszabály módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján)
 3.        A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés
 4.        Tagfelvétel – Bajzák Anna
 5.        Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója
 6.        Egyéb – Gérecz Attila-díj

 Korpa Tamás kéri a 2. és 3. napirendi pont sorrendjének felcserélését.

Jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan megszavazzák, hogy a közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1.         2013. évi számviteli beszámoló elfogadása
 2.         A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés
 3.         Alapszabály módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján)
 4.         Tagfelvétel – Bajzák Anna
 5.         Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója
 6.         Egyéb – Gérecz Attila-díj

 

 1. sz. napirendi pont: 2013. évi számviteli beszámoló elfogadása:

Sifter Veronika és Kollár Árpád a mellékelt 2013. évi számviteli beszámoló sarokszámait, különös tekintettel azokra a pályázatokra, melyek átnyúlnak a 2014-es évre.

Kollár Árpád részletezi a szakmai programokat (könyvkiadás, FISZ-háló, tábor) Sifter Veronika felhívja a figyelmet, hogy a beszámoló néhány tétele – a 2014-es évre áthúzódó pályázatok elszámolását tekintve – módosulhat.

1/2014. (V.7.) számú határozat

 A jelenlévők egyhangúan elfogadják a 2013. évi számviteli beszámolót. Egyúttal felhatalmazzák Kollár Árpádot, hogy a FISZ titkárság esetlegesen szükséges módosításokat a beszámolón vezesse át és 2014. május 31.-ig a Fővárosi Törvényszéknek küldje meg.

 

2. sz. napirendi pont: A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés 

Kollár Árpád elnök elmondja, hogy a FISZ a Holokauszt Emlékév kapcsán két pályázatot nyújtott be. Az egyik egy konferencia és középiskolai program, az alternatív magyar órák programjának továbbgondolásaként, a másik egy közösségi részvételt elősegítő filmes projekt, ahol 10 db videofilm készül. „Mi közöd hozzá?” Őszinte kérdések feltevése - őszinte válaszok.

A nyertes szervezetek 10 %-a visszaadta a pénzt – az elnökség 5-2 arányban döntött arról, hogy az elnyert összeget nem adja vissza, de kérés érkezett arra, hogy közgyűlésen beszéljük meg a kérdést.

Kollár Árpád szerint fontos a program megvalósítása

az elnökség a következő alternatívákat látja:

 1. Bojkott (teljes kivonulás)
 2. Programok megvalósítása (a pályázati pénzek felhasználásával megvalósítjuk vállalt programjainkat az eredeti formában)
 3. Programok megvalósítása alternatív módon (a nyert összeg felhasználásával, de a FISZ tagsága által lefektetett alapelvek mentén kerülnek megrendezésre a programok)
 4. Programok megvalósítása a pénz visszautalása mellett

 

Az ezt követő vitában felszólaltak: Antal Nikolett, Győrfi Kata, Kollár Árpád, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Neszlár Sándor, Pál Dániel Levente, Pápay György, Szekeres Nikoletta, Szőllőssy Balázs, Vincze Ferenc, Csepregi János tagsághoz írott levelét a témában Mészáros Márton olvasta fel.  

 A vita végén Neszlár Sándor ismét összefoglalja a lehetséges alternatívákat és a jelenlévő tagság javaslatára a következő kérdést bocsátja szavazásra:

 Visszaadja-e az elnyert állami támogatást a FISZ a Holokauszt Emlékév kapcsán?

 

2/2014. (V.7.) számú határozat

A jelenlévő tagság 2 igen, 3 tartózkodás és 12 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy nem adja vissza a Holokauszt Emlékév kapcsán elnyert támogatást. 

Ezt követően a FISZ tagjai az alábbi arányban jegyzőkönyvben kívánják rögzíteni a következőket:

 

A FISZ jelenlévő tagjai 13 igen és 3 tartózkodás mellett hangsúlyozni kívánják, hogy a programok megvalósítása nem jelenti az emlékmű koncepciójának támogatását.

 

Javaslat érkezett arról, hogy a Szövetség mint közösség gondolkozzon arról, hogy az fenntartásunk kifejezésének milyen adekvát formái vannak, ezt a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

 

 1.       sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása

 

A levezető elnök ismerteti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek jogállását a jogszabályváltozás 2014. május 31. napjáig nem érinti. Ezen szervezeteknek azonban 2014. május 31. napjáig kezdeményezniük kell az Ectv. szabályai szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételt. Erre figyelemmel módosítani kell a szövetség alapszabályát.

 Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely a) civil szervezet, b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

 Az alapszabály javasolt módosításai továbbá:

-          A közgyűlést az elnökség – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a közgyűlés kezdő napját legalább 14 nappal megelőzően valamennyi tag részére postai vagy elektronikus úton küldött meghívóval hívja össze.

-          Legalább tíz tag, legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. napon, az ok és a cél megjelölésével – írásban kérhetik az elnökségtől, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

-          A felügyelő bizottság hívja össze az elnökség ülését, ha azt e szabályok szerint az arra jogosultak kérték, de a titkár nem hívta össze.

 

3/2014. (V.7.) számú határozat

A tagok az egyes változásokról külön-külön szavaznak

 1. Az Ectv. szabályai okán szükséges változtatások: a tagság egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja
 2. Közgyűlés összehívásának szabályainak változása: a tagság egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja
 3.  Napirendi pont felvétele: a tagság egyhangúan elfogadja
 4. Felügyelő bizottság is összehívhatja az elnökségi ülést – formai

 

A tagok kijelentik, hogy az Alapszabály rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek elfogadják, az abban foglaltakat tudomásul veszik.

 

4. sz. napirendi pont:   Tagfelvétel

 Neszlár Sándor ismerteti Bajzák Anna tagfelvételi kérelmét.

 

 4/2014. (V.7.) számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúan támogatják Bajzák Anna felvételi kérelmét

 

 1. sz. napirendi pont: Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója

Kollár Árpád elmondja, hogy a beszámolók a 2013. évi számviteli beszámoló ismertetésénél megtörténtek.

 

6. sz. napirendi pont:     Egyéb - Gérecz Attila-díj

 Kollár Árpád elmondja, hogy a FISZ idén Molnár Illést és Korpa Tamást jelöli a szervezet Gérecz Attila-díjra.

 Egyéb napirendi pont nem lévén, levezető elnök a közgyűlést 2014. május 7-én 19 óra 10 perckor berekeszti. 

 

 Budapest, 2014. május 7.

 

 

ápr
13

Időpont: 2014. április 8.

Helyszíne: FISZ-iroda, 1062 Budapest, Bajza utca 18.

Levezető elnök: Mészáros Márton (egyhangú)

Jegyzőkönyv-vezető: Antal Nikolett (egyhangú)

Jelen vannak: Antal Nikolett, Varga Betti, Neszlár Sándor, Mészáros Márton, Kollár Árpád elnökségi tagok és Sifter Veronika irodavezető megfigyelői státuszban

 1. NKA pályázat

- megvalósulás időtartama: 2014. április 7. – 2015. április 7.

- tervezett FISZ-rendezvények: Írókölcsönző (1,5 millió forint) – felelőse: Varga Betti; konferencia Egerben (800 ezer forint) – felelőse: Bednanics Gábor; trauma találkozó (1,5 millió forint) – felelőse: Szőllőssy Balázs, latin-amerikai irodalmat bemutató rendezvény (800 ezer forint) – felelőse: Urbán Bálint

 1. Közgyűlés

- időpont: május 7., szerda 17 óra

- napirendi pontok: 2013. évi számviteli beszámoló elfogadása; alapszabály módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján); a Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés; tagfelvétel; elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója; egyéb

már
13

Időpont: 2014. március 11.
Helyszín: FISZ-iroda, 1062 Budapest, Bajza utca 18.
Levezető elnök: Mészáros Márton (egyhangú)
Jegyzőkönyv-vezető: Antal Nikolett (egyhangú)

Jelen vannak: Antal Nikolett, Varga Betti, Neszlár Sándor, Mészáros Márton, Kollár Árpád, Korpa Tamás elnökségi tagok

1. Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos döntések:
• A Holokauszt Emlékév kapcsán nyert támogatásból megvalósuló programok ügyében a tagság részéről érkezett észrevételek alapján az Elnökség úgy határozott, hogy a programok megvalósításáról vagy bojkottjáról való döntést a Közgyűlés elé viszi.

2. Tagfelvétel:
• Az Elnökség döntése értelmében felvételt nyert:
- Viola Szandra
- Farkas Beáta
- Szabó Imola Julianna
- Csordás László
- Varga László Edgár
- Serestély Zalán
- Adorjáni Panna
- Szép Eszter
- Porczió Veronika


Neszlár Sándor viszi fel az új tagokat a taglistára, és Korpa Tamás értesíti őket a döntésről.

3. Programokkal kapcsolatos döntések
• FISZ Háló
- a programsorozat részeként szeptemberi indulással: magyarországi és határon túli városok professzionális irodalmi műhelyeiben való bemutatkozás, az adott műhelyek anyagi támogatása


• Tavaszi tárlat
- tehetséges műhelyesek, új tagok bemutatása, felolvasások megszervezése 2014 tavaszán


• Tavaszi Turnébusz Program
- felelőse: Szőllőssy Balázs
- a program megvalósításának ideje: 2014. május


• FISZ tábor
- időpontja: július 23-27.
- a tábor főbb programpontjainak, a felolvasások, műhelyek és szakmai beszélgetések tisztázása
- meghívandó vendégek egyeztetése

feb
8

Időpont: 2014. február 4.
Helyszíne: FISZ-iroda, 1062 Budapest, Bajza utca 18.
Levezető elnök: Mészáros Márton (egyhangú)
Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú)

Jelen vannak: Antal Nikolett, Varga Betti, Neszlár Sándor, Mészáros Márton, Kollár Árpád, Szőllőssy Balázs elnökségi tagok, Nemeh Diána, Szekeres Nikoletta és Borbáth Péter megfigyelői státusban

1.    Működéssel kapcsolatos döntések
a)    A FISZ-iroda fogadóórája szerdánként 9 és 13 óra között, csütörtökönként 13 és 17 óra között lesz
b)    A FISZ tagdíja évenként 3000 forint
c)    A FISZ havi hírlevelét minden hónap második hetében küldjük ki, felelőse: Antal Nikolett. A hírlevélben szerepelnek a FISZ különböző területeinek felelősei is, valamint az aktuális hírek és programok.
d)    A FISZ elnöksége Kollár Árpádot és Mészáros Mártont bízza meg azzal, hogy Nemeh Diánával egyeztetve a következő elnökségi ülésig dolgozza ki a FISZ új email-struktúráját.
Az info@irok.hu e- mail cím megszűnik.
2.    A Mesebeszéd-programsorozat megvalósítását és egyben elszámolását április 18-áig meghosszabbítjuk – ennek ügyintézését Mészáros Mártonra bízza az elnökség, Szekeres Nikoletta ehhez kapcsolódóan új költségvetést küld Kollár Árpádnak és Varga Bettinek.
3.    A FISZ elnöksége döntése értelmében a rendezvényfelelősök közül Varga Betti a nagyrendezvényekért, Kollár Árpád a kisebb rendezvényekért felelős.
4.    A FISZ-Háló programsorozat végrehajthatóságának áttekintését Kollár Árpád végrehajtotta, az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
5.    Könyves pályázattal kapcsolatban egyhangú elnökségi döntés, hogy a FISZ a sorozati pályázaton indul, és könyvkiadói programmal pályázik.
6.    Folyamatosak a minisztérium pályázatokkal kapcsolatos döntések: EMMI, KIM, Külügyminisztérium
7.    Következő elnökségi ülés: március 4.

jan
28

Időpont: 2014/01. (2014. január 28.)

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Levezető elnök: Mészáros Márton

Jegyzőkönyv-vezető: Neszlár Sándor

Jelen vannak: Antal Nikolett, Kollár Árpád, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Neszlár Sándor, Szőllőssy Balázs, Varga Betti

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Mészáros Márton

Jegyzőkönyv-vezető: Neszlár Sándor

 

1. Elnökség működése

● Titkárnak Mészáros Mártont választja az elnökség: (EH, 1 tartózkodás)

● Minden hónap első keddjén elnökségi ülés lesz (EH) Időpontok: február 4., március 4., április 1., május 6., június 3., július 1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., november 4., december 2. (Vö. Alapszabály: 2.3.13 (...) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség határozatával zárt ülés tartását rendelheti el.)

● 2014-es közgyűlések tervezett időpontjai: (EH) 2014 márciusa, 2014 júliusa, 2014 decembere (Vö. Alapszabály: 2.2.6 A közgyűlés nyilvános. Valamennyi tag jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni.)

2. Feladatok elosztása

1. Rendezvények (Varga Betti)

2. Pénzügyek (Kollár Árpád)

3. Protokoll (Kollár Árpád)

4. Könyvkiadás (Mészáros Márton)

5. Kommunikáció (Antal Nikolett)

6. Működés ellenőrzése (Neszlár Sándor)

7. Nemzetközi kapcsolatok (Szőllőssy Balázs)

8. Belföldi kapcsolatok és szervezeti fejlesztés (Korpa Tamás)

További működési döntések:

● fogadóórák előkészítése, hetente kétszer 4 óra, egyik 18:00-ig legyen (felelős: Korpa tamás)

● 2014. január 28.-tól minden rendezvény megkapja a FISZ előtagot, amennyiben lehetséges, pl. FISZ – Mesebeszéd

3. Könyvkiadással kapcsolatos kérdések

● Alkotói pályázat kiírása (FISZ-könyvek, Minerva-sorozat) Felelős: Mészáros Márton Időpont: 2014 áprilisa

● TÁMOP, OTKA lehetőségek felkutatása

● terjesztés: legyen webáruházunk, kommunikálni a honlapon, hogy személyes átvétel esetén 30% kezdeményt biztosítunk

● Terjesztés eddigi eredményei: egyetemi jegyzetboltok, (Írók Boltja, Novissima Kiadó, Líra Nagyker)

● Egyéni kihordás: Korpa Tamás (Debrecen) Kollár Árpád (Szeged) 2-2 példány

● Megjelent könyv utóélete: sajtóhír, bemutató, recenziók írása, plusz a fix helyekre eljuttatni, rendezvényekre vinni (legújabbakból mindig 5 darab legyen a rendezvényeken)

4. Minisztériumi keretekre pályázni

● Külügy, EMMI, KIM évente pályázni egyéni pályázatokkal (következő elnökségiken visszatérünk rá)

5. Magánmecénás keresése

● ősszel érdemes elkezdeni a nagyobb magáncégeknél (Felelős: Antal Nikolett Előkészítés: 2014. február 04.)

● állami cégek, önkormányzatok stb. (Felelős: Antal Nikolett Előkészítés: 2014. február 04.)

6. MASZRE: meghívásos pályázat előkészítése

1. Nagy program: ÜKH iskolákat meghívni, Író kölcsönző

2. FISZ – Háló

3. Új emberek bevonása programokon keresztül (egyetemeknek pályázat)

4. FISZ – Békés Pál Műhely (Felelős: Borbáth Péter: Időpont: 2014. február 10.)

7. Nagyon nagy FISZ rendezvények

● NKA pályázatok felelőseinek kijelölése

FISZ – Kulturális átjárók (Felelős: Szőllőssy Balázs Időpont: 2014. február 14-15.)

FISZ – Mesebeszéd Konferencia (Felelős: Szekeres Niki Időpont: 2014. április.04.)

FISZ – Háló (Felelős: Kollár Árpád Időpont: 2014. október 21.-ig folyamatos.)

FISZ – Erdélyi Helikon múltja és jövője (Felelős: Kollár Árpád Végső határidő: 2014. március 01.)

FISZ – Tavaszi túrabusz… (Felelős: Szőllőssy Balázs Végső határidő: Időpontot módosítani)

FISZ – 3 veréb 6 szemmel (Felelős: Borbáth Péter Végső határidő: Időpontot módosítani)

FISZ – Irodalmi séták 2. (Felelős: Mészáros Márton Végső határidő: 2014. április 01.)

 

 

dec
20
Kedves FISZ-tag!
A FISZ tisztújtó közgyűlése tegnap új elnökséget választott:

Kollár Árpád (elnök), Varga Betti (alelnök), Antal Nikolett, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Neszlár Sándor, Szöllőssy Balázs (elnökségi tagok).

A leköszönő elnökségi tagoknak, Szalai Zsoltnak, Csepregi Jánosnak és Falvai Mátyásnak ez úton is köszönjük eddigi munkájukat.
Közreműködésetkere, munkátokra, ötleteitekre továbbra is számítunk!
Barátsággal:
A FISZ új elnöksége