dec
12

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda
Levezető elnök: Mészáros Márton
Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs
Jelen vannak: Kollár Árpád, Neszlár Sándor, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Csepregi János, Szalai Zsolt, Falvai Mátyás

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

1. Pénzügyi helyzet
Kollár Árpád vázolja a nem túl rózsás jövőképet, a MASZRE-keretek bizonytalanná váló sorsa miatt több aktivistára, a fiatalok komolyabb bevonására van szükség.

2. SZIFon
Mészáros Márton beszámol a SZIFon-nal kapcsolatos helyzetről, februári indulást terveznek; a honlapfejlesztés költségét vállalja a SZIF. Szerkesztését Korpa Tamás, Borbáth Péter, Varga Betti, Szekeres Niki, Molnár Illés, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs fogja vinni, még kialakulóban van a szerkesztőségi struktúra.

3. Tagfelvételi kérelmek
Az Elnökség megszavazza Biró Krisztián, Majoros Gyöngyi, Toroczkai András tagfelvételi kérelmét.

4. Tagdíjfizetési morál
Neszlár Sándor beszámol arról, hogy botrányos a morál, a közgyűlésen erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet.

5. Közgyűlés

az Elnökség tagjai egyenként számoljon be arról, hogy miket csináltunk az elmúlt három évben.

júl
29

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége közgyűlésén 2013.07.28-án


10 óra 00 perces kezdettel Visegrád-Mogyoróhegyen, a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában.

A jelenlévők névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 14 fő tag.

A Fiatal Írók Szövetsége elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 10 óra 30 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: Visegrád-Mogyoróhegy, Madas László Erdészeti Erdei Iskolában.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. július 28. 10 óra 30 perc.

A megismételt közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 14 fő tag.

A közgyűlést Kollár Árpád, a Fiatal Írók Szövetsége elnöke megnyitja, üdvözli a jelenlévőket.


Jelenlévők nyílt szavazást követően egyhangúlag megszavazzák, hogy jelen közgyűlés

levezető elnöke: Neszlár Sándor

jegyzőkönyvvezető: Szőllőssy Balázs

hitelesítők: Nemeh Diana és Varga Betti

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes a közgyűlés. Továbbá ismerteti, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításának tekintetében a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, a többi kérdés a leadott szavazatok egyszerű többségével, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása kivételével  nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Jelenlévők a mai napon abból a célból gyűltünk össze, hogy a Fiatal Írók Szövetsége közgyűlését megtartsuk, és döntsünk a tagfelvétellel és az éves közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban. A fentieken túlmenően a jelenlévők abból a célból is összegyűltek, hogy meghallgassák az elnökségi beszámolót, az elnökségi tagok beszámolóit, valamint a sorozatszerkesztői beszámolót.

 A fentiekre tekintettel a levezető elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:

1. Közhasznúsági jelentés ismertetése, annak elfogadásával kapcsolatos döntés     

2. Elnökségi beszámoló

3. Sorozatszerkesztői beszámoló

4. Tagfelvétel

5. Tisztújítás előkészítése

6. Egyéb

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

1. sz. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés ismertetése, annak elfogadásával kapcsolatos döntés

Nemeh Diana, a szövetség titkárságvezetője bemutatja a közhasznúsági jelentést és beszámol az azzal kapcsolatos információkról.

A beszámolót és a jelentést a közgyűlés elfogadta (14 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal, egyhangúlag).

1/2013. (VII. 28.) számú határozat

A közgyűlés a közhasznúsági jelentést és az azzal kapcsolatos beszámolót elfogadta.

2. sz. napirendi pont: Elnökségi beszámoló

Kollár Árpád elnök beszámol az elnökség tevékenységéről, a szövetség pénzügyeiről, pályázatairól, megvalósult eseményeiről, az érdekképviselet megvalósulásáról, a többi irodalmi szervezettel való együttműködésről.

A beszámolót a közgyűlés elfogadta (13 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal, egyhangúlag).


2/2013. (VII.28.) számú határozat

A közgyűlés az elnökségi beszámolót elfogadta.

3. sz. napirendi pont: Sorozatszerkesztői beszámolók

Szőllőssy Balázs (FISZ Könyvek-sorozat), Varga Betti (Minerva Könyvek-sorozat), és a Hortus Conclusus-sorozat szerkesztőinek hiányában Kollár Árpád elnök beszámol a szövetség könyvkiadási tevékenységéről és terveiről.

A beszámolókat a közgyűlés elfogadja (11 fő igen szavazattal, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással, 0 fő érvénytelen szavazattal, egyhangúlag).

3/2013. (VII.28.) számú határozat

A közgyűlés a sorozatszerkesztői beszámolókat elfogadta.

4. sz. napirendi pont: Tagfelvétel

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a tagfelvételi kérelmekről. Tagfelvételi kérelmet nyújtott be: Turi Márton, Novák Zsüliet, Mesterházi Fruzsina, Győrfi Kata, Haraszti Ágnes, Gondos Mária Magdolna, Czippán Péter, Csuszner Ferencz, Tóth Enikő.

 

4/2013. (VII.28.) számú határozat 

Jelenlévő tagok az alábbi tagok felvételéről döntöttek:

Turi Márton, Novák Zsüliet, Mesterházi Fruzsina, Győrfi Kata, Haraszti Ágnes, Gondos Mária Magdolna, Csuszner Ferencz, Tóth Enikő.

Czippán Péter felvételét a közgyűlés formai okok miatt elutasítja, és megbízza Nemeh Diana titkárságvezetőt azzal, hogy az érintettől hiánytalan tagfelvételi kérelmet igényeljen.

5. sz. napirendi pont: Tisztújítás előkészítése

Kollár Árpád elnök emlékeztet arra, hogy az elnökség tisztségviselőinek megbízatása 2013 decemberében lejár. Neszlár Sándor levezető elnök indítványozza, hogy a tisztújítás előkészítésével kapcsolatos teendőket a szövetség titkára, Mészáros Márton lássa el, a tisztségekre való pályázat nyilvánossá tételének határidejét 2013 szeptemberében, a pályázat határidejét a kiírás időpontjához képesti egy hónapban határozva meg.

5/2013. (VII.28.) számú határozat 

Jelenlévő tagok a levezető elnök indítványa szerinti feltételekkel egyhangúan megbízzák Mészáros Márton a tisztújítás előkészítésével kapcsolatos teendők ellátásával.

6. sz napirendi pont: Egyéb

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e egyéb kérdése, közlendője a közgyűlésen megjelenteknek. A levezető elnök a tagok megjelenését megköszönve, további észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége Közgyűlése 2013. július 28-án, 11 óra 17 perckor fejeződött be.

Visegrád-Mogyoróhegy, 2013. július 28.

júl
7

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda
Levezető elnök: Mészáros Márton
Jegyzőkönyv-vezető: Falvai Mátyás
Jelen vannak: Falvai Mátyás, Kollár Árpád, Neszlár Sándor, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

1. Közgyűlés
A következő közgyűlés előkészítése, illetve a napirendi pontok kidolgozása:
1. tagfelvétel
2. közhasznúsági jelentésről való beszámoló és annak elfogadása
3. elnök beszámol az éves munkáról
4. sorozatszerkesztők beszámolója
5. tisztújítás előkészítése
6. egyéb
Közgyűlés időpontja: 2013. július 28., 10 óra, Visegrád

2. Tag- és címlista frissítése
Az elnökség megbízza a tag- és címlista frissítésével Nemeh Diát.

3. Tagfelvétel
Az Elnökség megszavazza Antal Nikoletta és Soltész Béla tagfelvételi kérelmét.

4. Sorozatszerkesztők megválasztása
FISZ-könyvekre Szőllőssy Balázs és Borbáth Péter pályázatát, a Minerva-sorozatra pedig Mészáros Márton és Varga Betti pályázatát fogadja el az elnökség. A Hortus-sorozatról pályázat hiányában később születik döntés.

5. Olvasásnépszerűsítő videó
A Supka Géza Alapítvány 400 000 forinttal támogatja a FISZ-t, mely összegért 9 filmet kell elkészítenünk augusztus végéig olvasásnépszerűsítés tematikában. A projektet a FISZ részéről Szőllőssy Balázs koordinálja.

júl
5

FISZtábor_plakát2013.jpg

Kovács András Ferenc, Térey János, Oravecz Imre, Bartis Attila, Barnás Ferenc – A 15 éves Fiatal Írók Szövetsége ebben az évben is megrendezi nyári táborát 2013. július 24. és 28. A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is Visegrádon leszünk. 

jún
23

FISZtabor33.jpg

Érdekel az irodalom? Írsz te is?

Ha a kérdésekre igen a válaszod, gyere el a II. FISZ Irodalmi Táborba! Találkozz fiatal írókkal, költőkkel, műfordítókkal, szerkesztőkkel határon innen és határon túlról, a műhelyekben és a felolvasásokon mutasd meg, mit és hogyan írsz – mert ez a tábor elsősorban rólad és neked szól.

jún
23

A323v_jav.jpg

jún
7

fisz15after.jpg

 

Az évek óta 15 éves Fiatal Írók Szövetsége valójában idén ünnepli 15. Születésnapját. Ennek örömére az idei ünnepi könyvhétre számos érdekes programmal és születésnapi (after)partyval készülünk. Kérünk, ünnepelj velünk és partnereinkkel a könyvek éjszakáján laza, születésnapi rendezvényünkön, ahol alkalmunk lesz kötetlenül beszélgetni, és természetesen a születésnapi torta sem marad el.

A FISZ 15 éves fennállásának ünnepére „all star” versfelolvasást tervez a FISZ régi és új tagok részvételével. A versek aláfestéseként dj millerfate szolgáltat hangulatos elektronikus zenét, és a zentai aphonia zenekar is fellép akusztikus produkciójával. Az akusztikus élményt hosszúlépéssel és születésnapi tortával lazítjuk. 

A felolvasások alatt (19 órától) Balázs K. Attila dedikálja A zöld fotel lakója c. kisregényét, amely a Könyvhétre jelent meg a Hortus Conclusus sorozatban.

Az eseményhez a Facebookon ITT CSATLAKOZHATSZ!

A felolvasók listája folyamatosan bővül! Akik már biztosan jönnek:

Szalai Zsolt, Sütő Csaba András, Izsó Zita, Ayhan Gökhan, Pál Dániel Levente, Beszédes István, Csík Mónika, Kollár Árpád, Szöllőssy Balázs, Mócsai Gergely, Ughy Szabina, Király Farkas, Bajtai András, Molnár Illés, Tóth Kinga.

jún
4

előlap_blogra.jpg

Irodalmi városnéző túrával, könyvbemutatókkal, dedikálásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és kötetlen, zenével aláfestett felolvasásokkal várja az érdeklődőket az idén 15 éves Fiatal Írók Szövetsége az Ünnepi Könyvhéten.

Hogyan teremthet közösséget a könyv napjainkban? Milyen alternatív csatornákon, kalandos utakon juthat el egy-egy mű olvasótól olvasóig? Milyen kísérletek vannak erre ma Magyarországon? Mennyire eredményes a közösségi könyvcserebere vagy épp a könyvsikerek kölcsönzése? A könyv alternatív útjai címmel Ilyen kérdésekre keresik a választ a beszélgetőpartnerek (kiadói szakemberek, kulturális menedzserek) a Könyvhét előestéjén (2013. június 5., 18 órától) a FISZ két szekcióban megtartandó kerekasztal-beszélgetésein. A helyszín a Mikszáth téri Lumen Kávézó. Részletes információ az estről itt található:

http://fiatalirok.blog.hu/2013/06/04/a_konyv_alternativ_utjai_kerekasztal-beszelgetes

Ugyanezen az estén 20 órától, szintén a Lumen Kávézóban rendezik Korpa Tamás elsőkötetes költő könyvbemutatóját. Az Egy híd térfogatáról című verseskönyvet a sorozatszerkesztő Szőllőssy Balázs és Borbáth Péter mellett Mészáros Márton irodalomtörténész mutatja be. A kötetről további információkat itt olvashat:

http://fiatalirok.blog.hu/2013/06/04/konyvbemutato_korpa_tamas_egy_hid_terfogatarol

A FISZ és az Imagine Budapest által közösen szervezett irodalmi séta a 2012-es Könyvhét egyik legnépszerűbb rendezvénye volt. A jegyek jelentős része már a meghirdetés pillanatában elfogyott, ezért a 2013-as Könyvhéten újabb 60 érdeklődő vehet majd részt kedvezményes áron a Palotanegyed irodalmi helyszíneit bemutató alternatív városnéző túrán. Két időpontra lehet jelentkezni, június 8. (szombat) 15:00 és június 9. (vasárnap) 10:30. Jegyek kizárólag a FISZ standjánál válthatók, csütörtök délutántól, 1500 forintos áron.

http://fiatalirok.blog.hu/2013/06/04/poetika_terei_ujratoltve_irodalmi_varosnezo_tura_a_konyvheten

A FISZ idén is friss könyvekkel készült a Könyvhétre. A FISZ Könyvek sorozatban Csapody Kinga EX című kisprózakötete és Korpa Tamás Egy híd térfogatáról című verseskönyve jelenik meg a könyves ünnepre. A már kötettel rendelkező alkotókat közlő Hortus Conclusus sorozatban Balázs K. Attila A zöld fotel lakója című regénye, Csík Mónika Hattyúnyakú című verseskötete (a vajdasági zEtna kiadóval közös gondozásban) és Pál Dániel Levente Hogy éltünk, nem hiába című lírakötete látott napvilágot. Az irodalomtudományi könyvsorozat, a Minerva Kovács Flóra A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban és Kántás Balázs NYELV/RÁCS/TÖRÉS – Közelítések Paul Celan költészetéhez című tanulmánykötetetekkel jelentkezik.

A dedikálások időpontjai itt találhatók:                                  

http://fiatalirok.blog.hu/2013/06/04/dedikalasok_a_fisz_standjanal_a_84_unnepi_konyvheten

A szervezet 15 éves fennállásának ünnepére szombat este (június 8., 19:00), a Könyek Éjszakájára „All star” felolvasást tervez a FISZ régi és új tagok részvételével. A versek aláfestéseként dj millerfate szolgáltat hangulatos elektronikus zenét, és a zentai Aphonia zenekar is fellép akusztikus produkciójával.

hátoldal_blogra.jpg

jún
4

dedikejson.jpg

 

A 84. Ünnepi Könyvhéten a Vörösmarty téren, a Fiatal Írók Szövetsége standjánál dedikálnak azok a szerzőink, akik friss kötettel jelentkeztek a könyvünnepre. Szeretettel várunk Benneteket is. A FISZ könyveit a helyszínen kedvezménnyel vásárolhatjátok meg!

A dedikálások időpontjai:


Június 6., 12:00 - Kántás Balázs
Június 7., 13:00 - Kovács Flóra
Június 7., 16:00 - Korpa Tamás
Június 8., 12:00 - Orbán János Dénes
Június 8., 13:00 - Csík Mónika
Június 8., 15:00 - Molnár Illés
Június 8., 16:00 - Rhédey Gábor
Június 8., 17:00 - Csapody Kinga
Június 8., 19:00 - Balázs K. Attila
Június 9., 16:00 - Pál Dániel Levente

jún
4

előlap_blogra.jpg

 

A FISZ és az Imagine Budapest által közösen szervezett irodalmi séta a 2012-es Könyvhét egyik legnépszerűbb rendezvénye volt.  A jegyek jelentős része már a meghirdetés pillanatában elfogyott, ezért a 2013-as Könyvhéten újabb 60 érdeklődő vehet majd részt kedvezményes áron a Palotanegyed irodalmi helyszíneit bemutató alternatív városnéző túrán.

Jegyek kizárólag a FISZ könyvheti standjánál válthatók, csütörtök délutántól, 1500 Forintért.

A séták időpontja:

2013. június 8. szombat 15:00

2013. június 9. vasárnap 10:30

 

Tudja, hogy hol van az a ház, amelyben Bródy Sándor élt, majd később a furcsa véletlennek köszönhetően Móricz Zsigmond lányának könyvkötészete működött? Vagy hallotta már, hogy egy híres bronzöntő mester, bizonyos Vandrák Samu házában – aki az Operának és a Bazilikának is beszállítója volt – bérelt szerény lakást az ifjú Mikszáth feleségével? Ismeri esetleg azt az apácazárdát, amelynek a helyén álló ház lakója volt Ambrus Zoltán, aki éjszakánként a Balaton kávéházban dolgozott? Szeretné tudni, hogy hogyan és hol élt Krúdy, Jókai, merre indult reggelente Szabó Lőrinc és vajon hova járt iskolába Pilinszky?

Íróink, költőink nyomába eredünk a Palotanegyedben, megmutatjuk az írásaikat ihlető helyszíneket, felidézünk verseket, szerelmi történeteket, s persze mindeközben egy újabb oldaláról ismerjük meg a várost!

süti beállítások módosítása